Korupcijos prevencija

PATVIRTINTA Liūdynės kultūros centro direktoriaus 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. OV-16

PANEVĖŽIO RAJONO LIŪDYNĖS KULTŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019-2021 PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centro korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Panevėžio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programa, patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. T79 ,,Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“. 2. Programos vykdytojas – Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centras (toliau – Kultūros centras), kurio tikslai – kultūrinės, meninės, šviečiamosios (edukacinės) ir informacinės veiklos plėtojimas, neformaliojo švietimo, meninių programų kūrimas, pramoginių programų veikla, etninės kultūros, mėgėjų meno puoselėjimas, kultūros ir meno projektų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas, profesionaliojo meno sklaida, vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūrinių poreikių ugdymas ir tenkinimas, kūrybinės saviraiškos užtikrinimas. 3. Programa siekiama vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, o Programos įgyvendinimo priemonėmis siekiama užtikrinti skaidrią, veiksmingą ir viešą įstaigos darbuotojų veiklą. 4. Šioje Programoje numatytos priemonės yra Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija dalis. 5. Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika yra ši: kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kita nusikalstama veika, jei ji padaryta viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kita nusikalstama veika, kai tokias veikos padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

6. Korupcijos prevencija Kultūros centre įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 6.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;
6.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi įstaigos darbuotojai; 6.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą; 6.4. pastovumo -korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus.

III. APLINKOS ANALIZĖ

7. Korupcija vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, savivaldybės institucijų ir įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei. Korupcijai įvertinti pasitelkiami sociologiniai ir ekspertiniai vertinimo būdai ir tyrimai, tačiau net ir jie ne visada atskleidžia korupciją visais įmanomais aspektais, nes korupcija yra latentinis reiškinys. Todėl vertinant korupciją tikslinga remtis įvairių tyrimų visuma ir faktiniais duomenimis apie padarytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus. 8. Bendrosios korupcijos prielaidos Kultūros centre: 8.1 socialinės – santykinai maži kultūros darbuotojų atlyginimai; 8.2 teisinės – teisės aktų, metodikų netobulumas, jų nebuvimas; 8.3 institucinės – darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, nenoras ar baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje; 8.4 specifinės – vienpusė ar nepakankama informacija apie teikiamas nemokamas ir mokamas kultūrines paslaugas, apie kultūros vartotojų teises ir galimybes, apie įstaigos veiklai reikalingų prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus ir t.t. 9. Kultūros centro veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas: 9.1 savivaldybės biudžeto lėšų administravimas; 9.2 nemokamų ir mokamų paslaugų teikimas; 9.3 kultūros vartotojų teisių ir galimybių užtikrinimas; 9.4 kontrolės ar priežiūros funkcijų vykdymas; 9.5 įstaigos veiklai reikalingų prekių ir paslaugų viešieji pirkimai.

IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

10. Korupcijos prevencijos tikslas – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant Kultūros centro korupcijos prevencijos priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant juos atriboti nuo korupcinių nusikaltimų. 11. Programos tikslai: 11.1. įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą Kultūros centre; 11.2. šalinti prielaidas, kurios sudaro Kultūros centro darbuotojams pasinaudoti užimamomis pareigomis savanaudiškiems tikslams; 11.3. užtikrinti Kultūros centro veiklos viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę; 11.4. plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukti visuomenę, didinti visuomenės pasitikėjimą Kultūros centru. 12. Programos uždaviniai:
12.1. užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Kultūros centre; 12.2. užtikrinti, kad gyventojams būtų sudaryta galimybė anonimiškai pateikti informaciją apie Kultūros centro darbuotojų teikiamų paslaugų kokybę, galimą korupcinę veiklą, įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę; 12.3. informuoti visuomenę apie galimas korupcines veikas ir viešinti nustatytus korupcijos atvejus; 13. Korupcijos prevencijos priemonės: 13.1. personalo mokymas ir informavimas; 13.2. visuomenės įtraukimas į Programos įgyvendinimą, skatinant gyventojus pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus ar mėginimą juos daryti Kultūros centre ar jo padaliniuose, sudarant sąlygas apie tai pranešti telefonu ar interneto ryšiu, sukuriant pranešimų nagrinėjimo sistemą; 13.3. kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės. 14. Programos rezultatyvumas (pasiekti tikslai ir uždaviniai) nustatomas vadovaujantis šiais rodikliais: 14.1. korupcijos prevencijos; 14.2. didėjančiu nepakantumu korupcijai; 14.3. įvykdytų ar neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi; 14.4. Programos priemonių įgyvendinimui nustatytais terminais; 14.5. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus Kultūros centro darbuotojų korupcinio pobūdžio veiksmus ir pranešimų, kuriuos ištyrus pasitvirtino korupcinio pobūdžio veikos, skaičiumi; 14.6. renginių, straipsnių, pranešimų, seminarų ir kt. skaičiumi; 14.7. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi. 15. Pagrindiniu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas Kultūros centru. V. SKYRIUS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, KEITIMAS, PAPILDYMAS

16. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę, įskaitant šios Programos nuostatų vykdymą pagal kompetenciją yra atsakingas Kultūros centro direktorius. 17. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas (priedas), kuris nustato įgyvendinimo priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus ir yra neatskiriama šios Programos dalis. 18. Už konkrečios Programos priemonės įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai. 19. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų išvadas ir rekomendacijas, Programa gali būti keičiama ir papildoma Kultūros centro direktoriaus įsakymu. VI. SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Ši Programa, jos įgyvendinimo priemonių planas bei Programos įgyvendinimo ataskaita viešai skelbiama Kultūros centro internetinėje svetainėje.

_________________
Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centro korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programos priedas

PANEVĖŽIO RAJONO LIŪDYNĖS KULTŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019–2021 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Priemonės vykdytojai
Priemonės įgyvendinimo terminai
Laukiami rezultatai
Priemonės vertinimo kriterijai
1. Siekti didinti viešųjų pirkimų apimtis per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO), atsižvelgiant į CPO prekių ir paslaugų kataloge pateiktų prekių, paslaugų ir darbų asortimentą.
Direktoriaus Nuolat Efektyvesnis ir skaidresnis viešųjų pirkimų atlikimas.
Kultūros centrui ir padaliniams reikiamas prekes, darbus ir paslaugas, nurodytas CPO prekių ir paslaugų kataloge, įsigyti iš Centrinės perkančios organizacijos.
2. Tirti skundus, pranešimus, kitą gautą informaciją apie korupcinio pobūdžio pažeidimus.
Direktorius

Gavus skundą, pranešimą ar kitą informaciją
Nustatomi korupcinio pobūdžio pažeidėjai ir šalinami pažeidimai, įgyvendinami teisinės atsakomybės neišvengiamu mo principai.
Išnagrinėtų skundų skaičius.

3. Užtikrinti, kad Kultūros centro lankytojai turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę apie juos aptarnavusių Kultūros centro darbuotojų elgesį.
Direktorius Nuolat Gyventojai galės anonimiškai informuoti Kultūros centro direktorių apie jų aptarnavimą
Gaunamų pranešimų skaičius. Neigiamų ir teigiamų pranešimų santykis.
4. Kultūros centro interneto svetainėje skelbti korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių ataskaitą.
Direktorius Kiekvienų metų IV ketvirtis
Gyventojai bus supažindinti su Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo rezultatais.
Paskelbta ataskaita.
5. Skelbti informaciją apie Kultūros centro rengiamus konkursus vadovo/darbuotojo pareigoms užimti.
Direktorius ar jo įgaliotas asmuo
Nuolat Siekiant didinti gyventojų pasitikėjimą Kultūros centro konkursų skaidrumu, visuomenė bus plačiau informuojama apie rengiamus konkursus vadovo/darbuo tojo pareigoms užimti.
Organizuotų konkursų vadovo/darbuotojo pareigoms užimti skaičiaus ir skelbimų paskelbtų Kultūros centro interneto tinklapyje skaičiaus santykis.
6. Supažindinti darbuotojus su Kultūros centro korupcijos prevencijos 2019–2021 programa ir jos įgyvendinimo priemonių planu.

Direktorius 2019 m. Kultūros centro darbuotojai bus supažindinti su Korupcijos prevencijos programa ir priemonių įgyvendinimo planu, padės pasiekdami programoje numatytų tikslų.

Supažindintų darbuotojų skaičius.
7. Dalyvauti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ar kitų įstaigų organizuojamuose seminaruose antikorupcijos tema.
Direktorius ar/ir jo įgalioti asmenys
Nuolat Kultūros centro direktorius ar/ir jo įgalioti darbuotojai bus geriau supažindinti su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis.
Seminare dalyvavusių asmenų skaičius.

________________________________________

Atsisiųsti .pdf formatu