Nuostatai

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-129

(Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-168

redakcija)

PANEVĖŽIO RAJONO LIŪDYNĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centro (toliau – Kultūros centras) teisinę formą, buveinę, veiklos sritis, pobūdį ir rūšis, tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, Kultūros centro savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, kūrybinės veiklos organizavimą, valdymo organų sudarymo tvarką ir jų kompetenciją, Kultūros centro tarybos sudarymą, jos kompetenciją ir veiklą, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, Kultūros centro reorganizavimą, likvidavimą ir Nuostatų keitimo tvarką.
 2. Kultūros centro pavadinimas – Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centras, trumpasis pavadinimas – Liūdynės kultūros centras. Kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 288212720.
 3. Kultūros centras įsteigtas 2003 m.
 4. Kultūros centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Kultūros centro savininkas – Panevėžio rajono savivaldybė (toliau – Savininkas).
 6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Savivaldybės tarybos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.
 7. Kultūros centras – ribotos civilinės atsakomybės, įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo, kuris kuria menines programas, plėtoja šviečiamąją (edukacinę), pramoginę veiklą, puoselėja mėgėjų meną, etninę kultūrą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionaliojo meno sklaidą. Kultūros centras įgyvendina Savininko funkcijas ir yra išlaikomas iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto (toliau – savivaldybės biudžetas) asignavimų, turi sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.
 8. Pagal savo prievoles Kultūros centras atsako savo lėšomis. Jeigu Kultūros centro prievolėms padengti lėšų nepakanka, prievolės padengiamos Savininko lėšomis neviršijant Kultūros centro teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertės. 
 9. Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Nuostatais ir kitais teisės aktais. 
 10. Kultūros centro veikla yra neterminuota.
 11. Kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
 12. Kultūros centras yra paramos gavėjas, veikiantis teisės aktų nustatyta tvarka.
 13. Kultūros centro vieši pranešimai skelbiami Kultūros centro interneto svetainėje www.liudyneskc.lt.
 14. Kultūros centro buveinė: 38130 Panevėžio r. sav., Liūdynės k., Ramioji g. 2.
 15. Kultūros centras turi struktūrinius padalinius, kurie nėra juridiniai asmenys:
  1. Dembavos padalinys, 38175 Panevėžio r. sav., Dembavos k., Veteranų g. 1;
  2. Velžio padalinys, 38129 Panevėžio r. sav., Velžio k., Nevėžio g. 54.
 16. Kultūros centras gali teikti nemokamas ir mokamas kultūros, meno ir švietimo sričių paslaugas.

II SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

 1. Kultūros centras savo veiklos pobūdžiu yra daugiafunkcis.
 2. Kultūros centro veiklos sritys – kultūra, menas, švietimas.
 3. Kultūros centro veikla pagal teisės aktais patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK):
  1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.2;
  2. muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas – 77.29.30;
  3. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;
  4. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas – 90;
  5. pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93.2.

III SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 1. Kultūros centro veiklos tikslai – kultūrinės, meninės, šviečiamosios (edukacinės) ir informacinės veiklos plėtojimas, neformaliojo švietimo, meninių programų kūrimas, pramoginių programų veikla, etninės kultūros, mėgėjų meno puoselėjimas, kultūros ir meno projektų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas, profesionaliojo meno sklaida, vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūrinių poreikių ugdymas ir tenkinimas, kūrybinės saviraiškos užtikrinimas.
 2. Kultūros centras, įgyvendindamas šiuos tikslus, atlieka tokias funkcijas:
  1. sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros perimamumą; 
  2. rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
  3. skatina ir ugdo meninę veiklą, telkia įvairių žanrų mėgėjų meno kolektyvus, studijas, būrelius ir sudaro sąlygas jų veiklai;
  4. organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
  5. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus;
  6. rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
  7. rengia ir vykdo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas;
  8. organizuoja visų žanrų ir sričių parodas;
  9. kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
  10. organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;
  11. sudaro sąlygas profesionaliojo meno sklaidai;
  12. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas;
  13. rengia ir vykdo kultūros, švietimo ir meno projektus;
  14. skleidžia informaciją visuomenei apie Kultūros centro vykdomą veiklą pasitelkiant ryšius su visuomene ir netiesioginę reklamą;
  15. bendradarbiauja su meno, mokslo, švietimo, kultūros, jaunimo, religinėmis, verslo ir nevyriausybinėmis organizacijomis šalyje ir už jos ribų;
  16. tiria, analizuoja ir įvertina bendruomenės kultūrinius poreikius, rengia ilgalaikę veiklos strategiją ir metines veiklos programas, rengia ir įgyvendina investicinius kultūros srities projektus;
  17. sudaro sąlygas vietos bendruomenės meninei saviraiškai;
  18. tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius;
  19. užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktų įgyvendinimą Kultūros centre ir padaliniuose, organizuoja ir kontroliuoja jų veiklą; 
  20. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

IV SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Kultūros centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus bei atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
  1. bendradarbiauti su įstaigos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  2. vykdyti šalies ir tarptautinius kultūros, švietimo ir meno projektus;
  3. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
  4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
  5. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir savivaldybių įstaigų duomenis, kurių reikia Kultūros centro tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;
  6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
 2. Kultūros centro pareiga yra užtikrinti jam pavestų tikslų įgyvendinimą, priskirtų funkcijų kokybišką atlikimą.

V SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO VALDYMO ORGANŲ SUDARYMO TVARKA, KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Kultūros centrui vadovauja direktorius, kurį viešo konkurso būdu 5 metams į pareigas priima ir atleidžia iš jų Savivaldybės meras. Viešas konkursas organizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Savivaldybės meras įgyvendina ir kitas funkcijas, susijusias su darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; kai Savivaldybės meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina Savivaldybės mero pavaduotojas ar kitas Savivaldybės tarybos narys.
 2. Kultūros centro direktoriaus (toliau – direktorius) teises ir pareigas nustato Nuostatai ir direktoriaus pareigybės aprašymas. Kvalifikaciniai reikalavimai direktoriui nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintais kvalifikaciniais reikalavimais valstybės ir savivaldybių kultūros centrų vadovams. 
 3. Direktorius:
  1. vadovauja Kultūros centrui ir atsako už jo veiklą;
  2. organizuoja Kultūros centro ir jo padalinių darbą, kad būtų įgyvendinami Kultūros centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
  3. tvirtina Kultūros centro organizacinę struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbo apmokėjimo sistemą, darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus Kultūros centro teisės aktus;
  4. vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, atsižvelgdamas į biudžetinės įstaigos metinio veiklos plano priemones, kultūros ir meno darbuotojams nustato metines veiklos užduotis ir vykdo jų kasmetinį veiklos vertinimą, kitiems Kultūros centro darbuotojams metines veiklos užduotis nustato ir kasmetinį jų veiklos vertinimą organizuoja, vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;
  5. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
  6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, kad Kultūros centro finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių, veiksmingą Kultūros centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
  7. tvirtina Kultūros centro pajamų, išlaidų ir kitas sąmatas;
  8. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Kultūros centrui teisme ar kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;
  9. neviršydamas savo kompetencijos, leidžia įsakymus ir kitus Kultūros centro veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems jo darbuotojams, ir kontroliuoja jų vykdymą;
  10. Kultūros centro vardu sudaro arba įgalioja kitus Kultūros centro darbuotojus sudaryti sutartis;
  11. užtikrina, kad Kultūros centro ir padalinių veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Nuostatų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, Savivaldybės tarybos sprendimai;
  12. vykdo teisės aktų nustatyta tvarka kitas funkcijas.
 4. Direktorius atsako:
  1. už Kultūros centro veiklos rezultatus;
  2. už tinkamą Kultūros centro tikslų ir funkcijų įgyvendinimą, finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą bei disponavimą juo;
  3. už savo pareigų bei kitų jo kompetencijai priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą.
 5. Kultūros centre veikia kolegiali patariamojo balso teisę turinti ir visuomeniniais pagrindais dirbanti Kultūros centro taryba (toliau – taryba), sudaryta iš ne mažiau kaip 3 narių. Kultūros centro tarybai negali vadovauti kultūros centro direktorius.
 6. Tarybos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Kultūros centro direktorius. Taryba iš savo narių paprastąja balsų dauguma per pirmąjį tarybos posėdį išsirenka tarybos pirmininką, kuris organizuoja tarybos darbą, pirmininkauja tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.
 7. Taryba:
  1. svarsto ir vertina sezonines bei perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus;
  2. aptaria naujas meno programas ir teikia siūlymus Kultūros centro direktoriui dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;
  3. ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Kultūros centro direktoriui.

VI SKYRIUS

DARBO SANTYKIAI IR APMOKĖJIMAS

 1. Direktoriui pareiginę algą, priemokas ir skatinimo priemones skiria, vertina kasmetinę veiklą ir nustato veiklos užduotis Savivaldybės meras, vadovaudamasis Savivaldybės tarybos patvirtinta biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistema.
 2. Kultūros centro direktorius įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Kultūros centro darbuotojus, skatina juos, tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus, nustato darbuotojų pareiginę algą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymu ir Kultūros centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema.

VII SKYRIUS

TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 1. Kultūros centras patikėjimo teise valdo perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus ir Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 2. Kultūros centro lėšų šaltiniai:
  1. valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto lėšos, tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų lėšos;
  2. pajamos už teikiamas paslaugas;
  3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus, parama;
  4. kitos teisėtai įgytos lėšos.
 3. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 1. Direktorius atsako už Kultūros centro buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą.
 2. Kultūros centras teikia finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Kultūros centras buhalterinę apskaitą tvarko, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Kultūros centro finansinė veikla kontroliuojama Savininko ir kitų valstybinių institucijų Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Kultūros centro vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.
 6. Kultūros centras vykdo vidaus finansų kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka. Išankstinę ir einamąją kontrolę vykdo Kultūros centro vadovo paskirti darbuotojai.

IX SKYRIUS

NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

 1. Nuostatai tvirtinami, keičiami ir atšaukiami Savivaldybės tarybos sprendimu. Nuostatus pasirašo Savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo. Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kultūros centras reorganizuojamas ir likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Pranešimai ir informacija visuomenei apie Kultūros centro veiklą, pertvarkymą, reorganizavimą, likvidavimą bei kitus teisės aktuose numatytus atvejus skelbiami viešai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka Kultūros centro interneto svetainėje www.liudyneskc.lt, VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 3. Vieši Kultūros centro pranešimai skelbiami Kultūros centro interneto svetainėje www.liudyneskc.lt, naujienų portaluose, žiniasklaidos priemonėse.
 4. Kultūros centras savo veiklos kryptis, plėtotės strategiją, dalyvavimą tarptautinėse programose, kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir metinius renginių planus derina su Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.